Εξειδικευμένα στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα

Για την υλοποίηση της αποστολής του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε (ΕΔΥΤΕ) και την υποστήριξη των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, απαιτείται η δημιουργία ισχυρών επιστημονικών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας, αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη της με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό το ΕΔΥΤΕ επιθυμεί να συνεργαστεί με στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση που θα παραμείνει ανοικτή με συνεχή αξιολόγηση των βιογραφικών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την από 9184/10.09.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και την 13035/09/12/2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη στελέχωση του ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα πρόσκληση είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.